Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА СПІЛКА «АГРО» (надалі «Орендодавець»), в особі директора Кравецького Анатолія Васильовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та (надалі «Орендар»), в особі , що діє на підставі з іншого боку, разом названі «Сторони», уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар бере у тимчасове користування приміщення (далі за текстом – «приміщення, що орендується»).

1.2. Адреса будинку, в якому знаходиться приміщення, що орендується: 02160, м. Київ, Дніпровський район, вул. Березнева, 10.

1.3. Загальна площа приміщення, що орендується, для розміщення : кв.м.

1.4. Номери приміщень для розміщення ділового офісу та їх площа:

1.5. Стан приміщення, що орендується, на момент передачі в оренду: придатне для використання за п.1.6. даного Договору.

1.6. Приміщення, що орендується, надається Орендарю для розміщення .

1.7. Приміщення, що орендується, знаходиться у будинку, який є приватною власністю Орендодавця на підставі Свідоцтва про право власності від 17.08.2009 р. серія САС №249829

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ

2.1. Приміщення, що орендується, повинне бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання даного Договору.

2.2. Передача приміщення, що орендується, здійснюється за Актом здачі-приймання. Дата підписання Акту здачі-приймання є датою початку користування наданим в оренду приміщенням і датою, з якої починається нарахування орендних платежів за даним Договором. Із зазначеного моменту до Орендаря переходить право тимчасового користування приміщенням, а також ризик його ушкодження або втрати з вини Орендаря. Орендодавець не несе відповідальності за збереження майна Орендаря у приміщенні, що орендується.

2.3. У момент підписання Акту здачі-приймання, Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення, що орендується, після чого персоналу Орендаря має бути забезпечений безперешкодний доступ у приміщення, що орендується.

2.4. На підтвердження наданих послуг згідно з умовами даного Договору оренди Сторони можуть щомісячно підписувати акти виконаних робіт. Орендар зобов’язаний підписати та повернути Орендодавцю акт виконаних робіт протягом 5-ти календарних днів з моменту підписання Акту виконаних робіт Орендодавцем. У випадку не надання Орендарем Орендодавцю підписаного примірника Акту виконаних робіт в строк, встановлений Договором, акт вважається погодженим Орендарем, а послуги відповідно до умов Договору – наданими та такими, що підлягають оплаті.

2.5. У разі необхідності у момент передачі приміщення, що орендується, в оренду Сторони можуть підписати Акт обстеження технічного стану приміщення, що орендується.

2.6. У випадку необхідності здійснення Орендарем поліпшення (поточного ремонту) орендованого приміщення, Орендар робить такі поліпшення (поточний ремонт) виключно за власний рахунок за обов’язкової письмової згоди Орендодавця. Вартість такого поліпшення (поточного ремонту) Орендодавцем не відшкодовується.

2.7. Орендодавець може надавати Орендарю обладнання для підключення до мережі Internet, цифрової АТС, забезпеченої системою резервування електроживлення, що обумовлюється сторонами додатково.

2.8. Орендодавець може передавати Орендарю в користування телефонні номери, що знаходяться в користуванні Орендодавця, за умови переоформлення їх в оператора зв’язку на Орендаря на строк дії Договору оренди. Таке переоформлення здійснюється силами та за рахунок Орендаря відповідно до вимог чинного законодавства. Після закінчення Договору оренди Орендар зобов’язаний переоформити телефонні номери на Орендодавця не пізніше 3-х (трьох) календарних днів з моменту закінчення Договору оренди.

2.9. Доступ до приміщення, що орендується, здійснюється за допомогою карток доступу, які Орендар купує у Орендодавця за окремим договором купівлі-продажу карток доступу. Для отримання від Орендодавця карток доступу для співробітників Орендаря, Орендар зобов’язаний надати Орендодавцю перелік співробітників із зазначенням прізвище, ім’я, по батькові співробітника. Орендар даним підтверджує, що надає згоду на обробку своїх персональних даним та попередньо отримав письмову згоду фізичних осіб-працівників на передання та обробку даних про фізичних осіб Орендодавцю та повідомив про мету такої обробки.

2.10. Орендар перераховує на розрахунковий рахунок Орендодавця загальну суму за кожну картку згідно списку, погодженого Сторонами, у строк, погоджений сторонами в договорі купівлі-продажу карток доступу. У разі закінчення строку Договору оренди/припинення трудових відносин із працівником Орендар зобов’язаний письмово повідомити про це Орендодавця за 2 (два) дні до вказаних вище подій. Орендодавець зобов’язаний після повідомлення невідкладно заблокувати такі картки доступу.

3. ТЕРМІН ОРЕНДИ

3.1. Термін оренди з моменту фактичної передачі приміщення за актом приймання-здачі до .

3.2. Орендар має право відмовитися від даного Договору, письмово попередивши Орендодавця в термін 30 календарних днів до моменту розірвання Договору.

3.3. Орендодавець має право відмовитися від даного Договору, письмово попередивши Орендаря в термін 30 календарних днів до моменту розірвання Договору.

4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Орендна плата підлягає індексації щорічно з урахуванням індексу інфляції, встановленого уповноваженим державним органом.

Орендар зобов’язується один раз на рік сплатити суму індексації річної орендної плати, яка розраховується наступним чином:

Іоп = Сопр х (Іі-100%), де

Іоп – сума індексації орендної плати.

Сопр – сума орендної плати за рік.

Іі - індекс інфляції річний.

Рахунок на сплату індексації річної орендної плати повинен бути наданий Орендарю протягом 3-ох місяців з дня офіційного опублікування річного індексу інфляції та сплачений Орендарем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання рахунку.

Орендодавець надає Орендарю Акт виконаних робіт на суму індексації річної орендної плати та податкову накладну. Орендар зобов’язаний підписати та повернути підписаний примірник Акта виконаних робіт протягом 5-ти календарних днів з моменту підписання Акта Орендодавцем. У випадку не повернення Орендарем Орендодавцю підписаного примірника Акта виконаних робіт в строк, встановлений Договором, акт вважається прийнятим Орендарем без заперечень.

У випадку, якщо індекс інфляції, встановлений уповноваженим державним органом, буде нижче 100%, Сторони домовились застосовувати індекс інфляції, що дорівнює 1 (одиниці) (100%).

4.2. Розмір орендної плати за загальну площу приміщення для , що орендується, за місяць складає: грн. без ПДВ, ПДВ грн., всього .

4.3. Орендна плата нараховується:

4.3.1. за перший місяць оренди (місяць, в якому приміщення, що орендується, було передано Орендарю за актом здачі-приймання) – з дати передачі приміщення, що орендується, за актом здачі-приймання по останнє число місяця;

4.3.2. за наступні місяці оренди – з першого числа місяця по останнє число місяця;

4.3.3. за останній місяць оренди – з першого числа останнього місяця оренди по дату повернення Орендарем приміщення, що орендується, Орендодавцю за актом здачі-приймання.

4.4. Орендна плата сплачується щомісячно в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Орендодавця у останній день місяця, за який здійснюється оплата, але не пізніше 5 (п’ятого) числа кожного наступного місяця.

4.5. Орендодавець має право змінювати орендну плату у випадках, якщо це:

 • викликано змінами у законодавстві України про оподаткування, підприємницьку діяльність, господарську діяльність, що має своїм безпосереднім наслідком збільшення податків і обов’язкових зборів, або введення нових податків і зборів, які зобов’язаний сплачувати Орендодавець від здавання в оренду, володіння або використання приміщення чи земельних ділянок; збільшенням/зменшенням середніх ринкових цін на оренду нерухомості; збільшення вартості орендної плати за земельну ділянку;
 • введення нових тарифів на комунальні послуги (електроенергію, водовідведення водопостачання, газ, паливно-мастильні матеріали та інші).

З метою зміни орендної плати у цьому випадку, Орендодавець направляє на адресу Орендаря письмову пропозицію про зміну орендної плати і проект додаткової угоди. Орендар зобов’язаний прийняти пропозицію, підписати додаткову угоду і передати один примірник додаткової угоди Орендодавцю протягом 10 календарних днів з моменту отримання такої додаткової угоди.

4.6. Розмір орендної плати за приміщення для розміщення ділового офісу включає в себе плату за користування приміщенням та витрати на комунальні послуги (водопостачання в місцях загального користування, опалення в офісних приміщеннях, водовідведення в місцях загального користування, електроенергію в офісних приміщеннях).

Розмір орендної плати за приміщення виробничого призначення включає плату за користування приміщенням та витрати на комунальні послуги (водопостачання та водовідведення в місцях загального користування, опалення). Оплата за спожиту електроенергію в приміщеннях виробничого призначення в розмір орендної плати не включається та здійснюється Орендарем додатково шляхом перерахування Орендодавцю грошових коштів на підставі виставлених рахунків в строк, зазначений у п. 4.4. Договору, за конкретний обсяг спожитої електроенергії.

4.7. Розмір плати за прибирання приміщення, що орендується, становить грн. без ПДВ, ПДВ грн., разом з ПДВ грн. за 1кв.м. орендованої площі. У разі надання додаткових послуг з прибирання остаточна вартість наданих послуг з прибирання вказується в Акті виконаних робіт в залежності від обсягу виконаних робіт. Орендар зобов’язаний підписати та повернути Орендодавцю Акт виконаних робіт протягом 5-ти календарних днів з моменту підписання Акту виконаних робіт Орендодавцем. У випадку не надання Орендарем Орендодавцю підписаного примірника Акту виконаних робіт в строк, встановлений Договором, акт вважається погодженим Орендарем, а послуги за прибирання приміщення – наданими та такими, що підлягають оплаті.

4.8. Плата за прибирання приміщення, що орендується, сплачується Орендарем протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання Акта виконаних робіт Орендодавцем.

4.9. Не пізніше 2-ох банківських днів з моменту підписання договору Орендар перераховує на розрахунковий рахунок Орендодавця гарантійну суму у розмірі місячної орендної плати. Орендодавець утримує гарантійну суму протягом усього строку дії Договору. У випадку збільшення розміру орендованої площі/розміру орендної плати Орендар зобов’язаний сплатити на розрахунковий рахунок Орендодавця гарантійну суму на розмір збільшеної орендної плати протягом 2-ох банківських днів з моменту укладання відповідної Додаткової угоди. Сторони визнають, що гарантійна сума буде утримуватися Орендодавцем протягом дії даного Договору в якості забезпечення оплати Орендарем орендної плати та інших платежів за Договором і надалі буде зарахована як орендна плата за останній місяць оренди. Проценти по гарантійній сумі не нараховуються.

4.10. Гарантійна сума, окрім випадку, зазначеного у п. 4.9. Договору, може бути зарахована Орендодавцем для:

4.10.1. компенсації шкоди, завданої Орендарем в період експлуатації майна Орендодавця;

4.10.2. оплати неустойки (штрафу, пені);

4.10.3. оплату витрат з прибирання у приміщеннях для розміщення ділового офісу та приміщеннях виробничого призначення, а також витрат за комунальні послуги в приміщеннях виробничого призначення.

4.11. У разі зарахування повністю чи частково Орендодавцем гарантійної суми у випадках, передбачених п. 4.10. Договору, Орендар зобов’язується поповнити гарантійну суму не пізніше 3-ох банківський днів з моменту направлення повідомлення Орендаря Орендодавцю до розміру, зазначеного у п. 4.9. Договору. У випадку непоповнення або несвоєчасного поповнення гарантійної суми, Орендар сплачує Орендодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення платежу.

4.12. Зарахування та залік грошових коштів гарантійної суми за зобов’язаннями Орендаря проводиться Орендодавцем:

4.12.1. у випадках, передбачених п. 4.10.3. Договору, після письмового повідомлення Орендаря;

4.12.2. у випадку, передбаченому п. 4.10.1. Договору, на підставі підписаного Сторонами акту. У разі відмови Орендаря від підписання акту – на підставі акту, підписаного Орендодавцем;

4.12.3. у випадку, передбаченому п. 4.10.2. Договору, у разі прострочення обов’язкових платежів по Договору більше як на 30 календарних днів. При цьому Орендодавець зобов’язаний повідомити Орендаря про таке зарахування та надати розрахунок неустойки (штрафу, пені).

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

5.1. Орендодавець зобов’язаний:

 • забезпечувати безперешкодне використання за цільовим призначенням Орендарем приміщення, що орендується, на умовах даного Договору;
 • забезпечити персоналу Орендаря безперешкодний вхід до будинку, в якому знаходиться приміщення, що орендується;
 • видавати Орендарю документи, які свідчать про укладення між Сторонами даного Договору, а також підтверджують його місцезнаходження;
 • видавати у необхідній кількості за заявками Орендаря картки доступу до будівлі, де розміщене приміщення, що орендується;
 • за власний рахунок усувати несправності, поломки та наслідки аварій комунікацій у приміщенні, що орендується, які відбулися не з вини Орендаря;
 • забезпечити охорону приміщення, розташованого у будівлі літ. ;
 • здійснювати прибирання приміщення, що орендується (вологе прибирання підлоги, зняття пилу з робочих поверхонь, прибирання пилу з шаф та тумб, збирання та виніс сміття). Прибирання приміщення здійснюється за додаткову оплату відповідно до п.п. 4.7., 4.8 Договору.

5.2. Орендодавець має право:

 • на отримання орендної плати та інших платежів, передбачених умовами Договору;
 • контролювати порядок використання приміщення, що орендується, з правом безперешкодного доступу до приміщення представників Орендодавця;
 • на відшкодування збитків, завданих Орендарем приміщенню, що орендуються;
 • в порядку та на умовах, передбачених Договором, достроково розірвати Договір;
 • тимчасово з технічних причин обмежити повністю чи частково доступ в місця загального користування, при цьому Орендодавець зобов’язується повідомити Орендаря про строк та причини такого обмеження. На строк обмеження Орендар не звільняється від сплати орендної плати.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

6.1. Орендар зобов’язується:

 • використовувати приміщення, що орендується, виключно за його цільовим призначенням у відповідності до п.1.6. даного Договору;
 • своєчасно здійснювати орендні платежі, платежі за прибирання приміщення, за використану електроенергію та інші, передбачені умовами Договору;
 • утримувати приміщення, що орендується, у належному стані, передбаченому технічними, санітарними і протипожежними нормами;
 • дотримуватися протипожежних правил, а також правил користування тепловою та електричною енергією, не допускати перевантаження електромереж;
 • забезпечити дбайливе відношення своїх працівників до об’єкта оренди; виконання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку та мати в наявності пожежний інвентар. Паління на території об’єкту оренди, крім спеціально призначених для цього місць, заборонено.
 • у випадку отримання Орендарем повідомлення контролюючих органів про здійснення перевірки дотримання законодавства, що стосується порядку використання об’єкту оренди, дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та екологічних норм, Орендар зобов’язаних протягом однієї доби повідомити про це Орендодавця.
 • не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування приміщення, що орендується;
 • за письмовою згодою Орендодавця здійснювати за власний рахунок поточний ремонт та технічне обслуговування приміщення (заміна ламп освітлення, замків та інше), що орендується.
 • у разі, якщо стався аварійний випадок (пожежа, затоплення приміщення тощо) з вини Орендаря, Орендар зобов’язаний за власні кошти у двомісячний строк відремонтувати приміщення;
 • не зберігати та не привозити в приміщення, що орендується, та на прилеглу територію легкозаймисті, горючі та інші небезпечні предмети та/або речовини;
 • невідкладно повідомляти Орендодавця та відповідні технічні служби про аварії, про виявлені ушкодження, несправності та інші дефекти інженерно-технічних комунікацій та іншого устаткування приміщення, що орендується, а також забезпечити безперешкодний доступ ремонтних служб та представників Орендодавця до місця аварії;
 • у випадку розірвання Договору та/або його припинення у строк, зазначений у Договорі, звільнити та повернути Орендодавцю приміщення, що орендується, а також здійснити демонтаж вбудованого обладнання без пошкоджень стану приміщення, а також за власний рахунок усунути спричинені за час оренди дефекти та недоліки, які виникли з вини Орендаря, або компенсувати Орендодавцю у повному обсязі вартість ремонтно-відновлювальних робіт.

6.2. Орендар має право:

 • користуватися системами комунікацій, які знаходяться в будинку;
 • обладнати та оформити приміщення, що орендується, на власний розсуд при наявності письмової згоди Орендодавця;
 • здавати приміщення в суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця;
 • позначати своє місцезнаходження у приміщенні, що орендується, шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок, рекламних стендів на вході до будинку та перед входом до приміщення за письмовою згодою Орендодавця та після отримання всіх необхідних дозволів, передбачених законодавством;
 • встановлювати замки на вхідні двері до приміщення, що орендується, за письмовою згодою Орендодавця;
 • додатково встановлювати сигналізацію та інші охоронні системи за письмовою згодою Орендодавця;
 • підключатися до послуг проводового доступу до мережі Internet за письмовою згодою Орендодавця.
7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ПРИМІЩЕННЯ , ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

7.1. Після закінчення терміну оренди Орендар зобов’язаний підготувати до передачі та передати Орендодавцю приміщення, що орендується, протягом 3 (трьох) діб з моменту закінчення терміну оренди, за Актом здачі-приймання.

7.2. У момент підписання Акту здачі-приймання Орендар передає Орендодавцю ключі від приміщення, що орендується.

7.3. Приміщення, що орендується, повинне бути передане Орендодавцю у тому ж стані, в якому воно було передане в оренду з урахуванням нормального зносу.

7.4. За 1 (один) календарний місяць до звільнення приміщення, що орендується, уповноважені представники Сторін підписують Акт обстеження технічного стану приміщення, що орендується,

7.5. У випадку ухилення Орендаря від підписання Акту обстеження технічного стану приміщення Орендодавець підписує вказаний Акт в односторонньому порядку.

7.6. У випадку невідповідності стану об’єкту оренди вимогам п. 7.3 даного Договору, Орендар зобов'язаний компенсувати Орендодавцеві вартість відновлювального ремонту, за виключенням вартості природного зношування, відповідно до ринкових цін на момент повернення Об'єкта оренди.

7.7. На підставі Акту обстеження технічного стану приміщення, Орендодавець надає Орендареві кошторис на проведення відновлювального ремонту. Орендар протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту одержання кошторису повинен його погодити або в цей же строк направити мотивовані зауваження. Орендодавець повинен розглянути пропозицію Орендаря протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту одержання.

7.8. У випадку не підписання Орендарем кошторису в строк, зазначений в п. 7.7. даного Договору, або не направлення в цей термін мотивованих зауважень Орендодавцю, кошторис вважається погодженим та підписаним Орендарем.

7.9. Оплата вартості відновлювального ремонту повинна бути здійснена Орендарем шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками сторін кошторису, у порядку передбаченому п. 7.7. даного Договору або визнання його підписаним в порядку п. 7.8. даного Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків по Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.

8.2. Збитки, спричинені Стороні в результаті невиконання або неналежного виконання іншою Стороною своїх зобов’язань за Договором, підлягають відшкодуванню в повному обсязі разом зі сплатою неустойки.

8.3 Орендар несе наступну відповідальність за даним Договором:

8.3.1. у випадку затримки сплати орендної плати, платежів за прибирання приміщення, оплати комунальних послуг та будь-яких інших платежів, передбачених даним договором, Орендар сплачує Орендодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення платежу;

8.3.2. у випадку нецільового використання приміщення, що орендується, штраф у розмірі 15% від суми фактично сплачених орендних платежів за кожен випадок такого порушення;

8.3.3. за передачу приміщення, що орендується, в суборенду без згоди Орендодавця штраф у розмірі 15% від суми фактично сплачених орендних платежів;

8.3.4. у випадку використання Орендарем інших своїх прав та обов’язків, що передбачають обов’язкову письмову згоду Орендодавця відповідно до п.п. 2.6, 6.1., 6.2. Договору, без отримання такої згоди, Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 15% від суми фактично сплачених орендних платежів за кожен випадок такого порушення та відшкодовує Орендодавцю пов’язані з таким порушенням збитки;

8.3.5. у випадку не переоформлення Орендарем після закінчення строку дії Договору оренди телефонних номерів на Орендодавця у строк, передбачений п. 2.8. Договору, Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 15% від суми фактично сплачених орендних платежів.

8.4. Час, протягом якого об'єкт оренди виявиться зайнятим Орендарем після дати розірвання/припинення Договору, оплачується в подвійному розмірі орендної плати, що діяла в період оренди об’єкта нерухомості.

8.5. У випадку несвоєчасного внесення орендної плати більше як на 1 (один) банківський день Орендодавець має право призупинити надання послуг до моменту їх сплати і застосувати оперативно-господарські санкції, передбачені (але не обмежені) ст. 236 Господарського кодексу України. До таких санкцій відносяться:

8.5.1. обмеження доступу в приміщення, що орендується;

8.5.2. звільнення приміщення, що орендується, від речей та майна Орендаря за відсутності його представників;

8.5.3. відключення приміщення, що орендується, від електрозабезпечення, відключення опалення;

8.5.4. зарахування гарантійної суми в рахунок несплачених платежів по Договору.

Орендодавець зобов’язаний письмово повідомити Орендаря про застосування оперативно-господарських санкцій.

8.6. Припинення Договору не звільняє Сторони від відповідальності за сплату неустойки.

9. ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

9.1.Одностороння відмова від зобов’язань за цим Договором не дозволяється, крім випадків прямо передбачених діючим в Україні законодавством або цим Договором.

9.2. Даний Договір може бути припинено у разі:

9.2.1. закінчення строку, на який його було укладено;

9.2.2. викупу об'єкта оренди Орендарем;

9.2.3. ліквідації суб'єктів господарювання – Орендаря або Орендодавця;

9.2.4. загибелі (знищення) об'єкта оренди;

9.2.5. у випадку одноразового порушення Орендарем своїх зобов’язань за Договором, передбачених п.п. 2.6., 6.1., 6.2.;

9.2.6. у випадках, передбачених п.п. 3.2., 3.3. Договору.

9.2.7. у випадку порушення Орендарем строків оплати, передбачених п.п. 4.4., 4.8., 4.9., 4.11. Договору, та будь-яких інших обов’язкових платежів за Договором більше як на 10 (десять) календарних днів.

9.2.8. у випадку порушення Орендарем правил експлуатації приміщення, що орендується, або інженерного обладнання, використання приміщення всупереч меті, встановленій пунктом 1.6 Договору, перебудови, перепланування або реконструкції приміщення.

9.2.9. у випадку, якщо домовленість сторін про перегляд орендної плати, в порядку, встановленому пунктом 4.5. даного Договору, не досягнута і додаткова угода не підписана Орендарем у встановлений строк, Договір оренди вважається розірваним на п’ятнадцятий робочий день з моменту отримання Орендарем додаткової угоди зі зміненою орендною платою.

9.2.10. відчуження об’єкта оренди іншим особам.

9.3. У випадках, передбачених пунктами 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5., 9.2.7., 9.2.8, 9.2.10 Договору, Договір вважається розірваним з дати, вказаної в повідомленні, направленому Орендодавцем/Орендарем на адресу Орендаря/Орендодавця. У випадку, передбаченому п. 9.2.6 Договору, Договір вважається розірваним на 31-ий день з моменту отримання повідомлення про припинення Договору Орендодавцем. Орендар зобов’язаний звільнити приміщення не пізніше останнього дня оренди. Час, протягом якого об'єкт оренди виявиться зайнятим Орендарем після дати, вказаної в повідомленні про припинення Договору, оплачується в подвійному розмірі орендної плати, що діяла в період оренди об’єкта нерухомості.

10.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, що виникатимуть за цим Договором між його Сторонами, вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів розглядаються у судовому порядку відповідно до встановленої підвідомчості та підсудності.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, у разі виникнення обставин непереборної сили, до яких відносяться: повені, землетруси, пожежі, катастрофи, інші аварії або стихійні лиха, зокрема: військові дії, страйки, дії та рішення державних органів, що перешкоджають належному виконанню цього Договору.

11.2. Сторона, для якої виникла неможливість належного виконання зобов'язань за цим Договором у зв'язку з дією непереборної сили, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів сповістити про це іншу Сторону в письмовому вигляді. В іншому випадку посилання на обставини непереборної сили вважається необґрунтованими. Початок і термін дії непереборної сили повинні бути підтверджені довідкою Торгово-промислової палати України.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення печатками та діє до .

12.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

12.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Будь-яке повідомлення вважається одержаним, якщо воно доставлене адресату особисто чи направлене адресату рекомендованим листом або будь-яким іншим шляхом, що передбачає реєстрацію доставки цього повідомлення. Повідомлення вважається одержаним в день такої доставки. У випадку ухилення Орендаря/Орендодавця від отримання повідомлення/ відсутності Орендаря/Орендодавця за вказаною адресою, повідомлення вважається отриманим Орендарем/Орендодавцем в день отримання Орендодавцем/Орендарем повідомлення (документів, інформації) про відмову Орендаря/Орендодавця від отримання від органу, уповноваженого здійснювати таку доставку, або на підставі акту про відмову від отримання, складеного представниками установи/підприємства/організації, уповноваженої Орендодавцем/Орендарем на вручення кореспонденції, якщо повідомлення вручається нарочно.

12.5. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

12.6. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку та скріплені печатками.

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:
ТОВ «Фінансово-промислова спілка «Агро»
(платник податку на прибуток на загальних підставах) ()
Адреса: Україна, 02160, м.Київ, вул. Березнева, 10 Адреса:,
р/р 26001012220001 у банку p/p
Ф-я АТ «Укрексімбанк» м.Києва, у
МФО 380333 МФО
Код ЄДРПОУ 30217258 Код ЄДРПОУ
ІПН № 302172526533 ІПН №
Св. № 35603013 Св.
Тел. (044) 537-43-91 Тел.
Директор
______________________ А.В.Кравецький ______________________